Kontakt

Foar mear ynformaasje mail ús efkes: rocknachteasterein@hotmail.com
We nimme rap kontakt mei dy op!

Hasto hege need?
Skilje dan: 0622001238 of 0683214649

It bestjoer

IMG_4406

Efter flnr: Alice Visser, Petra Yntema, Franca Rijpma.
Foar flnr: Kees Zijlstra, Johannes de Vries mei ambassadeur Sipke en Wessel de Boer.